پروژه ها

کارفرما            :شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین مشـــاور             : مهندسین مشاور آبساران تاریخ قرارداد  :۹۳/۰۴/۱۸ مدت پیمان       :۳۰ ماه محل جغرافیایی :استان قزوینکیلومتر ۳۵ بزرگراه تاکستان همدان معرفی پروژه : نوع سد : مخزنی خاکی هسته رسی حداکثر ارتفاع از پی : ۴۷ متر طول...
توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه...
نام پروژه : گلمن دره ـ استان خراسان شمالی   کارفرما : آب منطقه ای خراسان شمالی     نقشه موقعيت مكاني و جغرافيايي پروژه :   سد گلمندره در موقعیت ۱۳۵ کیلومتری شهرستان بجنورد در منتهی الیه غربی استان خراسان شمالی در مجاورت استان های گلستان و سمنان قرار دارد. پس از وقوع چند مرحله...
توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه توضیحات مربوط به پروژه...